بررسی رابطه ی کارآفرینی سازمانی با خلاقیت در سازمان فنی و حرفه ای شهرستان گچساران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

نظر به اهمیت نقش کارآفرینی در رابطه با خلاقیت در سازمان ها ، این پژوهش با هدف بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی با خلاقیت در سازمان فنی و حرفه ای شهرستان گچساران انجام شد. در این پژوهش که از نوع همبستگی بود در نیم 1388 انجام گرفت. آزمون های کا رآفرین سازمانی ( پرسشنامه - سال تحصیلی 1389 121 سوالی دکتر هومن ) و خلاقیت (پرسشنامه 28 سوالی رندسپیت ) بر روی کلیه ی کارکنان رسمی، قرار دادی و حق اتدریس سازمان فوق با مدرک تحصیلی ( دیپلم ، انتخاب شده (N: فوق دیپلم ، لیسانس و فوق لیسانس ) که به روش سرشماری ( 96 بودند؛ انجام و به کمک روش های آمار توصیفی (میانگین ، انحراف معیار ، درصد فراوانی ) و هم چنین روش های آمار استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغییره و ضریب همبستگی ماتریس، تحلیل شد . نتایج نشان داد که بین همبستگی مثبت معنادار وجود ( P: 0/ کارآفرینی سازمانی با خلاقیت در سطح ( 05 0/ و( 05 ( P: 0/ دارد و هم چنین بین ابعاد کارآفرینی سازمانی با خلاقیت در سطح ( 05 همبستگی مثبت معنادار وجود دارد که این نتایج با نتایج یافته های قبلی هماهنگ ( P: و هم سو است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Organizational Entrepreneurship and Creativity

نویسندگان [English]

  • A Taheri 1
  • A Shayan Jahromi 2
  • S Torabi 3
چکیده [English]

This survey addressed the relationship between organizational entrepreneurship and creativity in Vocational Training Organization of Gachsaran. The sample of the study comprised all the employees of the organization. The research instruments included a 121-item questionnaire on organizational entrepreneurship and a 28-item questionnaire on creativity. Data analyses involved both descriptive (mean, standard deviation, and frequency) and inferential statistics (Pearson correlation and multiple regression). The results of the study revealed that there was a significantly positive relationship between organizational entrepreneurship and creativity (p<0.05).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneur
  • Organization
  • Entrepreneurship
  • Creativity
  • Innovation
احمد پور داریانی ، محمود . (1380) . کارآفرینی .تهران: پردیس
توسل خـدمتی ،احمـد . (1379 ) . بررسـی زمینـههـای بـروز و پـرورش کـارآفرینی در
دبیرستانهای پسرانه دولتی کاردانش کرج . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مـدیریت آموزشـی
چاپ نشده ، دانشگاه شهید بهشتی .-پایدار،رشید . آقا محمدی ، مصطفی . رسـتم نـژاد ، بهـزاد.
(1386) . کار آفرینی . جلد اول ، تهران: انتشارات گسترش علوم پایه.
حسینی ، افضل السادات . (1381) . تأثیر برنامه آمـوزش خلاقیـت بـر دانـش ، نگـرش و
مهارت معلمان . تهران: سازمان پژوهش و برنامه ریزی .
دهقان پور فراشاه ، علی . (1381) . کارآفرینی و کارآفرینان ، تعریف و ویژگیهـا . فصـل
نامه صنایع ، شماره 33 ، ص 3-8.
رابینز، استیفن .(1369) . مبانی رفتار سازمانی(ترجمه دکتـر قاسـم کبیـری ). تهـران: مرکـز
انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
سعیدی کیا ،مهدی . (1386 )، اصول و مبانی و کارافرینی . تهران : کیا.
شاه حسینی ، علی . (1386) . کارآفرینی . تهران :آییژ.
شکرکن ، حسین . نجاریان ، بهمن . شهنی ییلاق ، منیژه . ,برومندنسب ، مسعود . (1381)
. بررسی رابطه ساده و چندگانـه خلاقیـت ، انگیـزه پیشـرفت و عـزت نفـس بـا کـارآفرینی در
دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز ، مجله علوم تربیتی و روانشناسی ، پاییز و زمستان. 
60 فصلنامهی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی / سال اول، شمارهی4، زمستان 1389
صمد آقائی ،جلیل . (1382) . سازمان کار آفرین . تهران:انتشارات مرکز آموزش مـدیریت
دولتی.
صمد آقایی ، جلیل . (1385) . خلاقیت جوهره کارآفرینی . چاپ اول . تهران :،ناشر مرکز
کارآفرینی دانشگاه تهران .
صـمد آقـائی ،جلیـل . (1387) . کـارآفرینی در کـارآفرینی . تهـران : انتشـارات مؤسسـه
کاروتامین اجتماعی .
عزیزی زاده ، سهیلا . (1386 ) . بررسی اثر بخشـی آمـوزش خلاقیـت برافـزایش نگـرش
کارآفرینانه بیکاران شهر تهران . پایان نامه چاپ نشده ، کارشناسی ارشد رشته مشـاوره شـغلی ،
دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی .
فرهنگی ، علی اکبـر ، صـفرزاده ،حسـین . (1384) . طراحـی و تبیـین الگـوی ارتباطـات
سازمانی در فرایند کارآفرینی سازمانی . ماهنامه علمی – پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شـاهد :
سال دوازدهم شماره 14.ص1 -20 .
فرهنگی ، علی اکبر ، صفرزاده ،حسین . (1387). کارآفرینی ( مفاهیم ، نظریهها ، مـدلها و
کاربردها ) . تهران: مؤسسه کارو تامین اجتماعی .
مسدد، علی اصغر . (1369) . هنر و علم خلاقیت . مرکز نشر دانشگاه .
 
Akinb , J.O , (2005 ) .Creativity and Innovation ,U.S.A , CYF .
Center Publication.
Block , and S.A . Stump (2003) ; " Entrepreneurship Education
Research : Experience and Challenge " ; In Sexton , D.L., Kasarda , J .
D. (Ends ), The State of the Art Of Entrepreneurship ; PWS – Kent
publishing company ,Boston.
Cal and ,J.A.Carland,G.W& Stewart , W.H.(1996)seeing what's not
there : the enigma of entrepreneurship , JOURNAL OF SMALL
Business strategy 7(1) ,spring 1-20 .
Fryer , M & Callings , y ; (1991) . British Teacher Views of
Creativity Journal of Creativity behavior V: 25 . N . I P 7.
Gallagher , J . J . (1985) Tea chining The Gifted Child , Allen And
Bacon .
Gateless , J . W . & Jackson , paw ; (1962) . Creativity and
Intelligent . 
Miller , D.& Friesen , P. H . (1982) . Innovation in conservative
and entrepreneurial Firms: Two Models of strategic Mortem , Strategic
Management Jo arena , 1 :1-25
Rissal , Romeo. (1992) .Study of the char clerisies of entrepreneurs
in Indonesia. Dissertation , George Washington university, EDD 1918
– 49/06 P.1516 DEC.1988.
Schein , E.H .(1994) . Entrepreneurs : what they're really like .
vocational Education journal , 64(80) , 42 – 44.
Stevenson, HH ., Roberts , M.J,& Groesbeck, HI . (1985) . New
business ventures and the entrepreneur . Homewood .Irwin.
Torrance . E Paul . (1972) ; Can We Teach Children to Think
creatively ? Journal of Creative Behavior ; 6,114 – 143 .