بررسی تأثیر آموزش سواد اطلاعاتی اینترنت بر رشد مهارت های حل مساله دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا رشته برنامه ریزی درسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استاد دانشگاه تربیت معلم تهران

3 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی اینترنت بر رشد مهارت های حل مساله دانشجویان بود. در این پژوهش روش تحقیق از نوع شبه تجربی بود. جامعه آماری تحقیق 230 نفر از دانشجویان کارشناسی رشته ی علوم تجربی دانشگاه آزاد 88 بودند. روش نمونه گیری از نوع تصادفی - اسلامی واحد اردبیل در سال تحصیلی 89 ساده و تعداد افراد نمونه نیز 50 نفر بودند که 22 نفر در گروه آزمایش و 28 نفر در گروه کنترل قرار داشتند . در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد مهارت های حل مساله هپنر ( 1988 ) استفاده شد . جهت تجزیه و تحلیل و آزمون تی گرو ههای مستقل استفاده SPSS داده های به دست آمده از نرم افزار 16 شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل از نظر مولفه های حل مساله(اعتماد به نفس در حل مساله، استقبال یا اجتناب از فعالیت های حل مساله، کنترل رفتار و هیجانات خود حین حل مساله و حل مساله به طور کلی ) تفاوت معنی داری وجود دارد و گروه آزمایش عملکرد بهتری از نظر مولفه های حل مساله نشان دادند . از نتایج این تحقیق م یتوان برای بهبود مهارت های حل مساله دانشجویان استفاده نمود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Internet Information Literacy Training on University Student’s Problem Solving Skills

نویسندگان [English]

  • A Rastgo 1
  • E Naderi 2
  • A Shariatmadari 2
  • M Sifnaraghi 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the impact of internet information literacy training on university students’ problem solving skills. The sampling frame of this quasi-experimental study included 230 undergraduate students of Islamic Azad University (Ardabil branch) in the academic year 1388-1389. A use was made of simple random sampling to a draw a sample of 50 students. They were then assigned to an experimental group (N=22) and a control group (N=28). Data were collected through using Heppner’ (1988) standardized problem solving questionnaire. A use was made of independent t-test to analyze data. The results of the study indicated that there was a significant difference between experimental and control groups in terms of problem solving components (problem solving confidence, approach-avoidance style, personal control and problem solving in general). The results of this study can be used to improve student’s problem-solving skills.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet information literacy
  • problem solving skills
اسلامی، محسن(1383). قابلیتهای آموزشی شبکه جهانی: میزان دسترسی، استفاده از آن
و دیدگاه دانش آموزان و آموزگاران دوره دبیرستان. محسن اسلامی، علی اکبر جلالی و دیگران
در، برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ص.1-13). تهران: آییژ.
 بختیارزاده، اصغر(1381). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخـر دوره کارشناسـی
دانشگاه الزهراء. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران(دانشکده مدیریت و
اطلاع رسانی پزشکی).
 تارویردیزاده، هاجر (1385). مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشـی- پژوهشـی دانشـجویان
تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی د راستفاده از اینترنت.
فضـلی خـانی، محمـد و فتحـی نـژاد، فرهـاد(متـرجم)(1384) ). نقـش ICT در کـلاس
درس،(مولف، آوریل لاولس). تهران: ورای دانش.
نادری، عزت االله و سیف نراقی، مریم(1387). روش های تحقیق و چگونگی ارزشـیابی آن
در علوم انسانی. تهران: ارسباران.
American Library Association Presidential Commitee on
information literacy (1989). American Library Association Presidential
Commitee on information literacy,final report. Washington, DC:
American Library Association Presidential Commitee.
Association of college and Research Libraries (2000). Information
Literacy standards for higher education. Chicago, IL; American
Library Association. Retrieved May 22.2007, from
http://www.ala.org/ala/acrl/ /acrlstandards/ standards,pdf.
Boekaerts, M. (1997). Self-regulated learning: A new concept
embraced by researchers, policy makers, educators, teachers, and
students. Learning and Instruction, 161-186.
Brand-Gruwel, S.; Wopereis, I.; Walraven, A. (2009). A
descriptive model of information problem solving while using internet.
Computers & Education, 53(4), 1207-1217.
Bruce, C. (2000). Information literacy programs and research: An
intenational review. Australian Library Journal, 215-223. 
Clark, J. C. (2002). Problem solving and personality Factors of
Two At-Risk College Population. College of Human Resources and
Education of West Virginia University. Morgantown, West Virginia.
Corrall, S. (2008). Information literacy strategy development in
higher education:An exploratory study. International journal of
information management, (28), 26-37.
Dinet, J. N. (2003). An exploratory study of adolescent,s
perceptions of the Web. Journal of Computer Assisted Learning, 538-
545.
Doyle, c. (1994). Information literacy in an information society: A
concept for the information age. Syracuse, NY: ERIC clearinghouse on
information resources, ED372763.
Dugan, R. E., & Hernon, P. (2002). Outcomes assessment: Not
synonymous with inputs and outputs.28.
Heppner, P. Baker, C. (1997). Applications of the problem solving
inventory. Measurement and Evaluation in Counseling and
Development, 29(4).
Heppner, P. P. (1988). The Problem-Solving Inventory: Manual.
Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press.
Heppner, P. P., Baumgardner, A. H., & Jakson, J. (1985). “Depression
and Attributional Style: Are They Related?” Cognitive Therapy and
Research, 9, 105-113.
Jacobs, H. (2008). Perspectives on information literacy and
reflective pedagogical praxis. The Journal of Academic Librarianship,
256-262.
Larkin, J. E., & Pines, H. A. (2004). Developing information
literacy and research skills in introductory psychology: A case study.
Academic Librarianship, 40-45.
Laxman, K. (2010). A conceptual framework mapping the
application of information search strategies to well and ill-structured
problem solving. Computers & Education, 55(2), 513-526.
Lazakidou, G.; Retalis, S. (2010). Using computer supported
collaborative learning strategies for helping students acquire selfregulated
problem-solving skills in mathematics. Computers &
Education, 54(1), 3-13.
Seminara, L; (1996). An Exploration of the Relationship Between
Conceptual Knowledge, Sex, Attitude And Problem Solving In
Chemistry. Unpublished doctoral dissertation: Columbia University.
Serin, O.; Serin, N. B. & Saygili, G. (2009). The effect of
educational technologies and material supported science and 
technology teaching on the problem solving skills of 5th grade primary
school student. Procedia Social and Behavioral Sciences, 660-670.
Shanahan, M. C. (2007). Information literacy skills of
undergraduate medical radiation students. Radiography, 187-196.
Thompson, S. D.; Lynda, M.; Lynne, R. & Branson, D. (2003).
Assessing critical thinking and problem solving using a Web-based
curriculum for students. The Internet and Higher Education, 6(2), 185-
191.