بررسی تأثیرآموزش‌های ضمن خدمت بر عملکرد حرفه‌ای معلمان شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هئیت علمی گروه پژوهشی فناوری آموزشی راهبر

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

3 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

4 دانشجوی دکترا مدیریت آموزشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر دوره‌های آموزشی برگزار شده ضمن خدمت در زمینه روش‌ها و فنون تدریس، مدیریت کلاس و سنجش و اندازه‌گیری بر عملکرد معلمان چهار ناحیه آموزش و پرورش شهر شیراز بود. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع علّی – مقایسه‌ای بود. برای این منظور معلمان به دو گروه مطالعه و مقایسه(گواه) تقسیم شدند. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از چک لیست مشاهده و فرمی‌برای استخراج نمرات دانش‌آموزان استفاده شد. ضمن تأمین اعتبار محتوایی چک لیست، پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرنباخ به میزان 0.885 برآورد گردید. داده‌های حاصل با استفاده از شاخص‌های میانگین و آزمون تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های حاصل از این مطالعه نشان داد دوره‌های آموزش ضمن خدمت روش‌ها و فنون تدریس‌، مدیریت کلاس و سنجش و اندازه‌گیری، تأثیری بر عملکرد حرفه‌ای معلمان در تدریس کلاسی، کلاس‌داری، ارزشیابی کلاسی و وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Impact of In-service Training on the Professional Performance of Teachers of Shiraz

نویسندگان [English]

  • A Orangi 1
  • A Gheltash 2
  • N Shahamat 3
  • GH.A Yosleyani 4
چکیده [English]

This study examined the impact of in-service training courses in terms of teaching methods and techniques, classroom management, and assessment and measurement on the performance of teachers in four districts of Shiraz Education Organization. An Ex post facto research design was followed in this study. To this end, teachers were divided into control and experimental groups. In order to collect data a use was made of an observation checklist and a form to elicit students’ scores. The content validity of the checklist was assessed and its Cronbach’s alpha was estimated to be 0.885. Data was analyzed using mean and t-test. The findings of this study suggested that in-service training courses targeting methods and techniques, classroom management, and assessment and measurement had no significant impact on the professional performance of teachers as far as these variables of interest are concerned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • In-Service Training
  • Professional performance
  • teaching methods
  • Classroom management
  • Assessment and measurement
  • Educational status of students
Abtahi, S.. (1996). Training and human resource development.
Tehran: Iran's Industrial Development and Renovation
Organization.
Adams, n. (2000). Planning for staff development. Prentice Hall.
Ballot, G,and taymaz,E.(2001). Fires Haman capotal: A stady on
French and Swedish fires .labour economics.vol. 8, pp. 443-462.
Baraghanifarahani, J. (2003). Effect of Questions during the teaching
of students. Retrieved from http://novelschoomanagement.com
Carnevale, a. p., & villet, j. (1999). Training in America: The
organization and strategic Role of Training. San Francisco: JosseyBass.
 
Chapman. R & Wilson .p,(1999), Total Quality Training and Human
Resource Development, Dogan page.
Cornelius, n. (2001). Human Resource Manangment. Britain:
Thomson learning.
Dalirimoghaddam, M.. (2000). World Management or the gap analysis
model. Retrieved from moghadam: http://moghadam
Dastjerd, S., & Others. (2008). Relation In-service training of teachers
of physical education with automatic to their effectiveness.
Departure Journal.
gerber, r., & lanksher, c. (2000). Training for a smart workforce.
Britain: Biddle LTD .
goldstein, l. l. (1993). Training in organizations(Need Assessment,
Development and Evalovation). COLE PUBLISH COMPANY,
1993.
Haji-Yousefi, M.. (2001). Impact of training on job on increase of
staff skills levels and . Economy - a new era of cooperation. 
Hosseinian, S., & Tabatabai, Sh. (2009). Effectiveness of training
teachers and trainers, technical service-oriented professional with
exceptional business and pleasure in Tehran on their professional
capabilities. Modern Educational Thought, Volume 5.
Ivancevich.John.M, (2001),Human Resource Management,Eight
Edition ,Mcgrawhill companies.
James, w. w. (1993). Human Resource Strategy. MG HILL.
kazmaki, & mellander. (1999). Evaluating fire training effect on
perporment & labour der and Applied. economic letters. 6, pp431-
437.
Marguis, H.M. (1999). Formal training, on the job training and
allocation of time joucna of macroeconomics.vol. 21,No. 7,pp.423-
44
Mirzamohammadi, M. & Ghazizadeh, M. (2008). Attitude of teachers
on the factors affecting their attitudes to education in-service
training courses. Modern Educational Thought, Volume 4.
Mulholland, (2001).A methodological approacl to supporting
organizational learning.Human – Corputer studies. Vol.55, PP.
337-367.
Naderi, N. Jamshidian, A., & Salimi, Gh. (2007). Empowering
employees through training and service. Journal of Humanities and
Social Sciences, in the seventh.
Owrangi, A. M. (2010). Effect of In-service training of teachers on
professional practice in Shiraz. Shiraz: Department of Education,
Research Council, Teachers Institute, unpublished.
Paris, M, white, H.S.(1986).The education of specnal librarian.
Special librarian vol.77, no.4, pp.202-212.
Qaany, S. (2009). Service training of teachers. Retrieved from
qudsdaily.com: http://www.qudsdaily.com 
Rastgo, A., Naderi, E., Shariatmadari, A., Seifnaraghi, M. (2009).
Effect on the growth of Internet information literacy teaching
students problem-solving skills. Quarterly of new approach in
educational administration , 4, Winter 1.
Raufi, M... & Others. (2009). Impact in-service training on efficiency
and productivity of school administrators and staff. Educational
Studies and Psychology, Ferdowsi University.
Remi, H. (1989). Le Lycée au jour le jour. Merdiens Klincksieck.
Paris.
schober, h. m. (1984). the effect of inservice training on rarticipating
teachers and student in their economics classes. economic
education , 15 pp 282.
Walter, D. (2000).Competency – based on the job training for ariation
maintenance inspection international .journal of industrial
Ergonomic J.Vol.26, PP.249-259.
Xia.J, (2002).determinations of formal education in shen 2hen, china:
An analysis of formal education on – the – Job training and adul
education with a thvee- level model. Econoric of education beview.
Vol. 21,pp 557-562.