عوامل مؤثر بر تنیدگی شغلی معلمان و مدیریت آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

هدف پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر فشارهای روانی معلمان و ارایه‌ی پیشنهادها جهت کاهش آن بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. در این پژوهش معلمان زن و مرد سه مقطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) از نظر میزان تنیدگی و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه‌ی مورد مطالعه شامل 496 نفر از معلمان مدارس شهری قزوین بود که به روش نمونه گیری طبقه‌ای از میان حدود 4970 معلم انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بکار گرفته شد که اعتبار آن بر روش آلفای کرونباخ 82/0 برآورد گردید. داده‌های آماری با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس، به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که وضعیت نامطلوب مالی معلمان بیش‌ترین سهم را در تنیدگی شغلی آنان دارد، زنان تنیدگی کم‌تری نسبت به مردان دارند، سابقه‌ی تدریس تأثیری معنی دار بر میزان تنیدگی ندارد، سطح تحصیلات بر میزان تنیدگی اثر می‌گذارد و در نهایت، میزان تنیدگی معلمان بیش‌تر از حد متوسط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into Factors Affecting Teachers' Occupational Stress and Its Management

نویسندگان [English]

  • H Givarian 1
  • Firooz Dindar 2
  • SH Soltani 3
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate factors affecting teachers' occupational stress and to provide suggestions as to how to reduce them. The research method was a descriptive survey. Both male and female teachers of all school levels were surveyed in this study. The sample of the study included 496 selected using stratified sampling method from among a sampling frame of 4970 teachers teaching in Ghazvin city. A questionnaire (with a Cronbach’s alpha reliability coefficient of 0.82) was made use of to collect data. ANOVA was performed to analyze data using SPSS. The results showed that teachers’ adverse financial status had the highest share in the teachers' job stress, women had less stress than men, teaching experience had no significant effect on stress levels, the level of education impacted stress, and that stress level of teachers was higher than average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stress
  • Teacher
Adams, E. (1999). Vocational Teacher stress and Internal characteristic
Journal of Vocational and Technical Education, V.16 ,N.1.
Ebrahimai Ghavam, S.(2006). Sources of stress in teaching jobs . Trabiat,
vol 11,p12.
Badri Gargari, R. (2005). Teacher burnout syndrome and psychological and
Coping mechanisms.Faculity of Humanities, Tarbiat Modares University.
Kyriacou. C. and Sutcliffe. (1979). ANOTE on Teaccher Stress and locus.
Larchik & Edward, W .Chanc. (1994). Teachers performance and personal
Life Stressor : Implications for Urban School Administratorse ,National
FORUM Journal.
Rezaei, A. (2006). The study of Prevalence, sources of stress and overall
appearance among teachers. M.A Unpublished Thesis, Shiraz University.
Robinz, S. (2008). Management of Organizational Behavior( Translated in
persian by Ali Parsaeian and Seyed Mohammad Aarabi). Tehran: Cultural
Institute.
Saatchi, M. (1997). Psychology of productivity. Tehran: Virayesh
Tadbiri, S., Givarian, H., Moradi, S. (2006). Tension and conflict
management. Unpublished thesis ,Islamic Azad University , Islamshahr Branch.