بررسی دانش ارزیابی کیفیت ترجمه و آموزش آن در دانشگاههای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه یاسوج،گروه آموزش زبان و ادبیات انگلیسی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه مترجمی زبان انگلیسی

چکیده

ارزیابی کیفیت ترجمه بدون تردید از جمله مقوله‌هایی است که درسال‌های اخیر بسیار مورد توجه پژوهشگران و ارزیابان ترجمه واقع شده است. چنین توجه گسترده‌ای باید در زمینه‌ی آموزش و ارزیابی کیفیت ترجمه در محیط‌های آموزشی دانشگاهی نیز نمود داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش که از انواع پژوهش‌های کیفی و از نوع تحلیل محتواست، ارایه‌ی گزارشی از روش‌های کاربرد ارزیابی کیفیت ترجمه در شماری از دانشگاههای ایران، بررسی توصیفی و کیفی دانش ارزیابی و چگونگی آموزش ترجمه و مهم‌تر از همه، تأثیر کاربرد روش‌های موجود بر کیفیت آموزش آن در این زمینه بوده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را 30 دانشجوی سال چهارم کارشناسی مترجمی و 15 نفر از اساتید ترجمه که به صورت تصادفی از 5 دانشگاه کشور انتخاب شدند، تشکیل داده‌اند. ابزار پژوهش نیز عبارت بود از مصاحبه‌ای جامع از نوع تعاملی و نیمه ساختار یافته در خصوص جایگاه ارزیابی کیفیت ترجمه و کیفیت کاربرد موارد آموزشی مرتبط با این موضوع که براساس آن، یافته‌هایی درخصوص دیدگاهها، رویکردهای گوناگون آموزش و ارزیابی کیفیت ترجمه، میزان و کیفیت داده‌های مصاحبه شوندگان و نیز موانع و کاستی‌های موجود در این راستا بررسی شده است. نتایج این پژوهش بیانگر لزوم وجود راهکارهای بنیادی و دانشی عمیق‌تر در ارزیابی کیفیت ترجمه و مهم‌تر از همه آموزش وکاربرد موثر آن درمحیط‌های آموزشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into Translation Quality Assessment and Translation Pedagogy in Iranian Universities

نویسندگان [English]

  • R Rezvani 1
  • M Ahmadiyan 2
چکیده [English]

Over the years, Translation Quality Assessment (TQA) has, no doubt, received increasing attention among researchers and practitioners in higher education. Accordingly, this growing attention is expected to be reflected in TQA approaches and translation pedagogy in educational settings. The main aim of the current study, which is a qualitative content analysis one, is to report on a survey of Translation Quality Assessment Literacy (TASL) and the ways TQA is practiced in higher education in Iran. The sample of the study included 30 senior B.A. students and 15 university instructors of English Translation, who were randomly selected from 10 Iranian universities. A comprehensive interactional semi-structured interview, aiming to explore TQA approaches, level and quality of interviewees’ assessment literacy, and current limitations and deficiencies of the approaches, was the instrument of the study. The results of the study underscored the necessity of more principled approaches and profound assessment literacy in TQA and, more importantly, its effective practice in higher education settings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality Assessment
  • Translation Quality Assessment
  • Assessment Literacy
  • Translation in Educational Settings
Bradley, J. (1993). Methodological issues and practices in qualitative
research. Library Quarterly, 63(4), 431-449.
 Darwish, A. (1995). A model for designing decision-based translation tests.
Retrieved March 21, 2011, from http://www.at-turjuman.com
 Darwish, A. (2001). Transmetrics: A formative approach to translator
competence assessment and translation quality evaluation for the New
Millennium. Retrieved March 21, 2011, from http://www.atturjuman.com
 
 Gallini, J. K. & Quilter, S. M. (2000). Teachers' assessment literacy
and attitudes. The Teacher Educator, 36 (2), 115-131.
Glaser, B.G., & Strauss, A.L. (1967). The Discovery of Grounded Theory:
Strategies for Qualitative Research. New York: Aldine.
 Halliday, M.A.K. (2001). Towards a theory of Good translation. In Steiner, E
& Yallop, C. (Ed.), Exploring Translation and Multilingual Text Production:
Beyond Content, 13-18. Berlin: Mouton de Gruyter.
 Holms, J. (1972). The name and nature of Translation Studies. In Venuti, L.
(Eds.), The translation studies reader, (pp. 180-192). London and New York:
Rutledge
 House, J. (2001). Translation quality assessment: Linguistic description
versus social evaluation. Meta, 46 (2), 243-257.
 Miremadi, A. (1991). Theories of translation and interpretation. Samt,
Tehran, Iran.
 Munday, J. (2004). Introducing translation studies; Theories and
applications. London and New York: Rutledge
 Newmark, P. (1982). Approaches to translation. Oxford: Pergamon.
 Newmark, P. (1988). A textbook of translation. New York: Prentice Hall.
 Nida, E. (1964). Towards a science of translating. Leiden: Brill.
 Rezvani, R. (2010). Modeling test-taking strategies and their relationship to
translation test performance; a Structure Equation Modeling (SEM) approach
(unpublished doctoral dissertation), Shiraz University, Shiraz.
 Rezvani, R. Riazi, A. M., & Sahragard, R. (2011). Translation quality
assessment: Assessing concept or construct. Translation Studies, 2 (3), 27-43.
 Schaffner, C. (1997). From ‘Good’ to ‘functionally appropriate’: Assessing
translation quality. Current Issues in Language and Society, 4 (1), 1-3. 
 Quilter, S. M. (1999). Assessment literacy for teachers: Making a case for the
study of test validity. The Teacher Educator, 34 (4), 235-243.
 Weber, R.P. (1990). Basic Content Analysis. Newbury Park, CA: Sage
Publications.
 William, M. (2009). Translation quality assessment, Mutatis Mutandis. 2(3),
3-23.