رابطه‌ی پیچیدگی اینترنت بر سهولت کاربرد و سودمندی ادراک شده‌ی اینترنت در بین مدیران مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .....

2 ,,,,

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه‌ی میان ادراک پیچیدگی اینترنت بر سهولت کاربرد و سودمندی دریافتی اینترنت در بین مدیران مدارس شهرستان انار انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه‌ی آماری 210 نفر از مدیران مدارس شهرستان انار بودند، باتوجه به جدول مورگان 149 نفر به عنوان نمونه‌ی آماری به شیوه‌ی تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌ی مدل پذیرش داده‌ها که به وسیله‌ی ( پوالد رز،2004 ، هآنگ و همکاران،2004، سنج و پاتن ،2002و گاردنر و آموروسو ،2004) طراحی شده بود، گرد آوری شد و با استفاده از روش آماری همبستگی و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که رابطه‌ی پیچیدگی ادراک شده‌ی اینترنت بر کاربرد واقعی اینترنت و سهولت کاربرد ادراک شده اینترنت منفی و معنادار می‌باشد، اما بر سودمندی ادراک شده اینترنت معنادار نمی‌باشد. هم‌چنین، نتایج نشان دادند که سهولت کاربرد ادراک شده اینترنت با سودمندی ادراک شده اینترنت و نگرش نسبت به کاربرد اینترنت رابطه مثبت و معنادار دارد. سودمندی ادراک شده‌ی اینترنت با نگرش نسبت به کاربرد اینترنت و نیت رفتاری کاربرد اینترنت رابطه‌ی مثبت و معنادار دارد. نگرش نسبت به کاربرد اینترنت با نیت رفتاری کاربرد اینترنت رابطه‌ی مثبت و معنادار دارد و نیت رفتاری کاربرد اینترنت با کاربرد واقعی اینترنت رابطه‌ی مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship of Internet Perceived Complexity to Internet Perceived Ease of Use and Internet Perceived Usefulness among School Managers

نویسندگان [English]

  • A Ahmadi 1
  • A Jadidi 2
چکیده [English]

This purpose of this study was to examine the relationship of internet perceived complexity to internet perceived ease of use and internet perceived usefulness among school managers of Anar city in Kerman province. Research method was descriptive-correlational. This study involved all 210 school managers of Anar as the target population. In consultation with Morgan’s table, a sample of 149 managers was drawn using simple random sampling method. Data were collected employing TAM questionnaire adapted from Gardner and Amoroso (2004), Pauld Rouse (2004), Hong et al. (2004), and Sonj & Patton (2002). Path analysis and correlation analysis were employed to analyze data. Results revealed that there was a significantly negative relationship between internet perceived complexity and both internet perceived ease of use and its actual use. The relationship between other variables of concern in this study including internet perceived ease of use and its perceived usefulness and attitudes towards its use, attitudes towards internet use and behavioral intention in internet use, and between behavioral intention in internet use and its actual use were all significantly positive

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology acceptance model
  • Internet Perceived Complexity
  • Internet Perceived Ease of Use
  • Internet Perceived Usefulness
  • School Managers