رابطه‌ی کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و میزان بهره وری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

3 دانشجوی روانشناسی صنعتی-سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده

زندگی سازمانی و زندگی شخصی لازم و ملزوم یکدیگرند. کارکنان مهم‌ترین سرمایه‌های سازمان هستند که نقش محوری در تحول سازمان ایفا می‌کنند. در گذشته فقط بر زندگی شخصی کارکنان تأکید می‌شد، اما امروزه بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان به یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان تبدیل شده است. هدف اصلی پژوهش تعیین رابطه‌ی میان کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و میزان بهره وری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جهرم بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه‌ی آماری شامل تمامی کارکنان (رسمی و پیمانی) دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جهرم به تعداد 854 نفر بودند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 267 نفر محاسبه شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با جامعه‌ی آماری پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از سه پرسشنامه‌ی کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و بهره وری فردی استفاده شد که پایایی آن‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 87/ ،81/و89/ بدست آمده است. داده‌های جمع آوری شده از راه آزمون‌های همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون توکی با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهند که همبستگی مثبت و معنی داری بین کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و میزان بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Relationship of Working Life Quality to Organizational Commitment and Productivity in Jahrom Medical Science University

نویسندگان [English]

  • H Hatami 1
  • S.A Mir Jafari 2
  • S Mojahedi Jahromi 3
چکیده [English]

One’s organizational life and private life are mutually complementary. Workers are the most important capital in an organization and play a pivotal role to ameliorate it. In the past, staffs’ private lives were emphasized, while, today, the quality of their working life is one of the most important organizational goals. The main goal of this study was to determine the relationship of quality of working life to organizational commitment and productivity in Jahrom Medical Science University. The research method was descriptive and correlational. The sampling frame of this study included all personnel of Jahrom Medical Science University (N=854). A sample 267 was selected using stratified random sampling strategy. The data of this study were collected through three questionnaires, that is, quality of working life, organizational commitment, and productivity questionnaires. The reliability indexes of the questionnaires were 0.87, 0.81, and 0.89 respectively as assessed using Cronbach’s alpha. Data were analyzed using Pearson correlation, one-way ANOVA, and Tukey test with the help of SPSS. The results indicated that there was a significantly positive relation between the quality of working life and both organizational commitment and productivity in Jahrom Medical Science University. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Working Life
  • Organizational Commitment
  • Productivity
  • Walton’s Model
Bazaz jazayeri,َA, pardakhtchi, M,(2007).Creating Model of Assessing
Quality of life of Staffs in Organization, Management Science Journal, second
year, no 5,page123-151
 Beasley, J.W. , Karsh, B. T. , sainfort, F. , Hagenauer, M. , Mary , E. ,
Marchand, L. (2005). Quality of worklife of family physicians in wisconsin’ s
health care organizations. Official Publication of the State Medical Society of
Wisconsin, 103,50-51 
 Blanchard, K. & Hersey, P. (1998). Management of Organizational Behavior.
translated by Kabiri,Ghasem, Tehran university publication.
 Chen,J.( 2000).Research on the Quality of life ,Job Satisfaction and intention
to quit of emotional labor based on the examples of the receptionists of
chunghwatelecom. MSC thesis, Human Resource management
Department,p:152.
 Etebarian,A,khalili,M.(1999).Quality of working life and the dimensions of
organizational socialization,knowledge and research in psychology,no.35-
36,pp.106
 Esmaeli.k.(2001), organizational commitment, Tadbir, No.112,page1-4
 Fetman, (2007). Thriving on Chaos. New York: L Knops.
 Fourie, A.S. (2004). Predicting satisfaction with Quality of worklife, Master's
Thesise, university of south Africa
 Ghasemzadeh,a,(2005). Review of Effect of Job Consult in Quality of Job
Life for the Staff of Esfahan,M.A. thesis, job consult.
 Ghaffari, S. (2000). The Effect of Staff Productivity factors, Quality
of Working Life Currency Bank Networks, M.Sc. Thesis, Islamic Azad
University of Tehran.
 Harsi, P, Blanchard, K, Goldsmith, M. (1996). Management
of Organizational Behavior, translated by Kabiri, Ghasem, Tehran university
publication.
 Henri. H, Rezayean, A, Kozehchian. H, Ehsani. M. (2003). The relationship
between Motivation and Productivity of man power in the Physical Education
Organization of Iran, No.27.pages:45-54*
 Hosseini, S. Naderian, M. Homaye, r. Mosavi, Z. (2008). Relation between
quality of work life and organizational management for staffs of sport office of
Esfahan, sport management,no2,page 168-181.
 Jortaft, A. (1993). Depression, creativity and mental health, performance
psychology in the school, journal of vocation psychology,V.12,PP.304-309
 Kasaye.M.(2007). the attitude of staff toward job life and its relation to
action, official changes. 7th edition, no47.
 Kashman, J, W. (1992).The Organizational Dinamics of Teacher Workpleace
Commitment. erquartly Journal of New Approach in Educational
Administration.V.1,N.2, PP.170.
 Meyer, H. (2004).The Survey Research Handbook, 2nd Edition. New York:
New York. McGraw-Hill Companies, Inc.
 Mehrdad, A. (2005). industrial and organizational psychology Esfahan,
journal publication.
 Memarzadeh, Gh, Asadi, A. (2008).Review of relation between job life and
staffs effectiveness ,management and development. 10th year, no38. 
 Ok Para, J. o, Wynn, p. (2008). The impact of ethical climate on job
satisfaction, and commitment in Nigeria, Journal of Management Development,
9(27), 935-95.
 Ovjany, Kh. (2001). The effect of quality of life between work and labor
productivity in the Aviation Industries of Iran, M.Sc. Thesis, Islamic Azad
University, Tehran, Graduate Center.
 Rahimi,hamid. (2006).Assessing the rate of effectiveness of quality of job life
for scientific board and the rate of their entrepreneurship in governmental
university of Esfahan, ma thesis of educational management.
 Shahbazi, B, Vaezi, m, Sanayeporr, H. (2009). showing the relation between
job life and function of education managers of Esfahan, governmental
management journal, first edition, no-3,page 69-84.
 Soltani, A. (2006). effectiveness of human, Tehran: Ardakan publication.
 Walton, John. (1998). provided a model that can be useful to understand this
sense better. Quality of work life (QWL) in Walton's model.