تاثیر بکارگیری فناوری داده ها بر اثر بخشی آموزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

چکیده

امروزه فناوری داده‌ها، نقش اساسی در حوزه‌های گوناگون بازی می‌کند. یکی از حوزه‌هایی که با ورود فناوری داده‌ها، دچار تحول اساسی شده، حوزه‌ی آموزش است. هدف ازپژوهش، بررسی تاثیر بکارگیری فناوری داده‌ها بر اثربخشی آموزش در مراکز آموزشی و به گونه‌ی مشخص مدارس مقطع دبیرستان در سال تحصیلی 89- 88 است. در این پژوهش برای ارزیابی اثربخشی آموزش از الگوی کرک پاتریک استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی و از نوع پیمایشی است. این پژوهش در پی سنجش میزان اثربخشی آموزشی است که به کاربرد عوامل فناورانه در کلاس درس بستگی دارد. جامعه‌ی آماری پژوهش یاد شده، تمامی معلمان مدارس متوسطه شهر رشت (ناحیه 1و2) بوده اند. با توجه به این‌که کل افراد جامعه در این پژوهش 1400 بوده اند، بنابراین، حجم نمونه از راه فرمول جامعه‌ی محدود، 357 نفرتعیین شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بود که از دو بخش تشکیل شده است. پرسش-های مربوط به فناوری داده‌ها دارای 24 گویه و اثربخشی آموزش 16 گویه بوده است که از مقیاس دسته بندی طیف لیکرت استفاده شده است. روایی پرسش‌های به وسیله‌ی جمعی از متخصصان و استادان گروه علوم تربیتی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسش‌ها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ مورد سنجش و تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس و آزمون دانکن، فرضیه‌ها مورد سنجش قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهند که میان سطوح ابعاد فناوری داده‌ها (شامل به موقع بودن، مربوط بودن، دقیق بودن، کافی بودن، واقعی بودن، سرعت انتقال، دقت یادگیری و کاهش هزینه ها) با اثربخشی آموزشی تفاوت معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of IT Use on Training Effectiveness

نویسندگان [English]

  • M goodarzvand 1
  • M Esmaieli 2
چکیده [English]

Information technology (IT) plays a fundamental role in various fields these days. One of the areas which has varied principally with the advent of IT is training. The purpose of this study was to explore the impact of IT use on training effectiveness in educational centers specifically high schools in the academic year 89-88. . In order to assess this impact, a use was made of Kirkpatrick’s model. This survey study was both descriptive and inferential. The sampling frame of the study included all high school teachers (N=1400) of Rasht (district 1 & 2). 375 respondents were selected as the sample of the study. Data collection instrument was a questionnaire composed of two parts made up of 24 and 15 Likert-scale items assessing IT and training respectively. The content validity of the instrument was established by a panel of experts and university instructors. Its reliability was also assessed using Cronbach's alpha. In order to analyze data and to test the hypotheses a use was made of ANOVA and Duncan’s test. The results showed that there were significant differences between the aspects of the IT dimensions (including timeliness, relevance, accuracy, sufficiency, being real, transfer speed, learning accuracy, and cost reduction) and learning effectiveness. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • Information
  • Effectiveness
  • education
  • Schools
 Aali, Sh. (2002) “The Role of Information and Communication Technology
in Educational System” Amoozeh magazine, No. 15.
 Asadi, A. & Karimi, A. (2007). “Reexamining Effective Constructs on the
Application of Information Technology (IT) by Trainers in Applied and
Scientific Training Centers”. Iran Agricultural Sciences Magazine, vol. 38-2,
No. 2.
 Asnafi, A.R. & Hamidi, A. (2007)” The Role of Information and
Communication Technology in Developing Education and Science with an
Emphasis Virtual Libraries”. Iran’s Center of Scientific Information and
Documents.
 Bazaz jazayerim, A. (2005) “Studying and Evaluating Training Periods Held
in Iran’s’ National Steel Company”. 3rd International Conference on
Management.
 Bayir, Safak & Keser, Hafize.(2009)." Information and communication
technologies coordinator teachers’ evaluations of computer working
environments in terms of ergonomics", Procedia Social and Behavioral
Sciences,No,1 ,pp. 335–341.
 Behrangi ,M.R. & Tabatabaie, B. ( 2009) “ A study of the Relationship
Between Entrepreneurship and Effectiveness of School Managers in Girl High
Schools in Kerman City”. A new Approach in Management of Education, 2nd
year, No. 3, pp. 65-68.
 Cheung KS.(2008)."A curriculum framework for implementing information
technology in school education to foster information literacy",
computers&Education,No,51,pp. 129-141.
 Eidi. A. & Alipour, M. R. – Abdollahi, J. (2008) “Measurement of
Effectiveness of Training Periods”. Tadbir Scientific and educational Monthly,
No. 200.
 Farhadi, R. (2002) “The Role of Information and Communication
Technology in Education”. Ketab Quarterly, 56. 
 Farzad, T. (2006) “The Place of Information Technology in Teaching
Chemistry”. Bashroyeh Region.
 Ghaffari, Z. (2009) “A Study of the Effects of Information Technology on
Improving Teacher Training”. Materials and Research Papers of Alaameh
Tabatabie Educational and Cultural Complex, Resalt Newspaper.
 Gulbahar ,Yasemin.(2007)."Technology Planning: A roadmap to
Successful technology integration in school", omputers&Education,No,49,pp.
943-956.
 Hosseinikhah, A. (2008) “A Study of Theory of Light Dissemination in
Education Domain”. Educational Innovations Quarterly. No.26, P. 156.
 Rahmani, J., & Movahedinia, N, & Salimi, Gh. (2006) “Conceptual Patterns
of Educational and Training Roles of Information and Communication
Technology in Education System”. Science and Research in Training Sciences,
Islamic Azad University, Khorasegan Branch,No. 10, 11. PP. 49-66.
 Sheikhzadeh, M. & Mehrmohammadi, M. (2004) “Software of Teaching
Elementary Mathematics Based on Constructive Approach and Measurement of
the Degree of its Effictiveness”. Center of Computer Research of Islamic
Sciences. Educational Innovations Quarterly. 3re year,No.9.
 Salehi Amiri, R.& Heidarizadeh, E. (2007) “The Role of Information and
Communication Technology in Educational System and Cultural
Development”. Center of Strategic Researches, Research Paper, No. 15.
 Kiasi, H. (2007) “Approaches of Developing Information and
Communication Technology in Educational system”. Center of Strategic
Researches, Research Paper, No.1.
 Maleki, S. (2009) “ Information and Communication Technology in
Education and Training”. Jahad Daneshgahi Publications.
 Montazer, Gh. (2002) “Development based on Information Technology
Emphasizing the Iran’s Future System of Education”. Research and Planning in
Higher Education, No. 25.
 Nasirinia, M. & Fahimi, M. (2006) “Identifying the Challenges of Utilizing
Information Technology in Iran”. Tadbir Scientific and educational Monthly,
No. 167.
 Nourozi M. & Zandi, F. & Mousamadani, F. (20085) “ Ranking the Methods
of Applying Information Technology in the Process of Schools’ Teaching and
Learning”. Educational Innovations Quarterly. No.26, PP. 16-37.
 Jong,Jang Syh.(2008)."Innovation in science teacher education:Effects of
integrating technology and team –teaching strategies", computers & Education,
No, 51,pp. 646-659
 Levin, T. & Wadmany, R. (2008). Teachers Views on Factors Affecting
Effective Integration of Information Technology in Classroom: Developmental
Scenery. Journal of Technology and Teacher Education. 16(2), pp. 233-263. 
 Paseban Razavi, M. R. (2009) “Britain’s Institution of Communication and
Educational Technology” .
 Pollard , Richard- Pollard, Constance.(2005)."Research Priorities in
Educational Technology: A Delphi Study", Journal of Research on Technology
in Education.
 Teo, Timothy.(2009)." Modeling technology acceptance in education: A
study of pre-service teachers ", Computers & Education ,No,52 ,pp. 302–312.