تحلیل محتوای کتاب تاریخ معاصر ایران در دوره ی متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورودشت،گروه علوم تربیتی

2 استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،گروه علوم تربیتی

3 استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

4 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل محتوای کتاب تاریخ معاصر ایران از بعد تفکر انتقادی انجام شده است. برای انتخاب مؤلفه‌های تفکر انتقادی از روش توصیفی و برای تجزیه و تحلیل محتوای کتاب از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه‌ی آماری در این پژوهش، محتوای کتاب درسی تاریخ معاصر ایران شامل 2818 جمله بوده که به‌دلیل محدود بودن جامعه‌ی آماری، نمونه‌ی آماری نیز همان جامعه‌ی آماری می‌باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، سیاهه‌ی تحلیل محتوای کتاب درسیِ تاریخ معاصر ایران بوده که بر اساس مبانی نظری تهیه و روایی آن توسط متخصصان علوم تربیتی تایید شده است. واحد تحلیل نیز جملات مندرج در متن کتاب درسی تاریخ معاصر ایران بوده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که درمجموع، در محتوای کتاب درسی تاریخ معاصر ایران 63/34% جمله‌ها با تفکر انتقادی ارتباط داشته که از این میزان 14/22% به بعد شناختی، 88/6% به بعد عاطفی و 61/5% به بعد عملکردی اختصاص دارد. نتایج یافته‌ها حاکی از آن است که درصد توزیع مؤلفه‌های تفکر انتقادی در محتوای کتاب درسی تناسب نداشته است، همچنین میزان توجه به بعد شناختی، حدود سه برابرِ میزان توجه به بعد عاطفی و بعد عملکردی بوده که این وضعیت متناسب با آموزش تفکر انتقادی نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Content Analysis of Iran’s High School Textbook of Contemporary History Regarding Critical Thinking

نویسندگان [English]

  • P. Ghiasi 1
  • H. Fani 2
  • Z. Abazari 3
  • R. Khajehzadeh 4
چکیده [English]

This study was carried out to analyze the content of Iran’s Contemporary History textbook concerning critical thinking. A use was made of a descriptive method to determine the indices of critical thinking and content analysis was used to analyze the textbook content. The sample of the study consisted of 2818 sentences (i.e., the whole population) extracted from Iran’s Contemporary History textbook. The data collection instrument was a content analysis checklist of Iran’s Contemporary History textbook developed based on the theoretical framework whose validity was approved by the specialists of education. The unit of analysis was the sentences cited in Iran’ Contemporary History textbook. The results showed that 34.63% of sentences in the content of the textbook was related to critical thinking; out of which, 22.14% of sentences pertained to Cognitive indexes, %6.88 to Affective indexes, and 5.61% to Psycho-motor indexes. The results showed that the distribution of critical thinking indexes were imbalanced in the textbook content. Moreover, Cognitive component was attended three times more than Affective and Psycho-motor components. This is not appropriate for teaching critical thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content analysis
  • Iran's contemporary history
  • high school
  • critical thinking
Alipour, V. (2004) the study of Appropriateness of the content and the
development of critical thinking skills in the junior level text books on
Social education. MS Thesis, unpublished, Tarbiat Moallem University
of Tehran (Persian)
Bagheri, k. (2009) A revision on Islamic Education, Tehran: madreseh
(Persian)
Facione, P. (2010) Critical Thinking : What It Is and Why It Counts.
Available from
http://www.insightassessment.com/pdf_files/what&why2006.pdf
(2010/05/20)
Ghaedi, Y. (2006) forscoming citizens: how to educate them. Journal of
Educational Innovations, No. 17 (Persian)
Ghasemiyan, J. (2009) The study of critical thinking position in the
curriculum of primary school. MS Thesis, unpublished, Islamic Azad
University Marvdasht Branch (Persian)
Halpern, D.F. (2003) Thought and Knowledge: An Introduction to
Critical Thinking. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates
Hashemi, S.M. (2006) the study of critical thinking corrent position in
the curriculum of Fifth grade primary school in the content of the
textbooks. MS Thesis, unpublished, Shiraz University (Persian)
Hashemiyan nezhad, F. (2001) Development of critical thinking in the
the curriculum of primary school, (In Hassan Maleki) Congress and the
thinking curriculum. Tehran: PCA Publication, pp. 183-251(Persian)
Jahani, J. (2003) Introduction on research methods in critical thinking,
Shiraz: Molke soleyman (Persian)
Lipman, M. (2003) Thinking in Education, Cambridge :Cambridge
University Press.
Lipman, M.(1988) Critical Thinking , what can it Be? Educational leader
ship. Vol. 46,No.1.
Maleki, H. & habibipour, M. (2007) The basic goal of fostering critical
thinking education. Journal of Educational Innovations, No. 19, pp. 93-
108. (Persian)
Meyers, Ch. (2007) critical thinking development. Ababili Khodayar
translation, Tehran: Samt. (Persian)
Moor, B.N. Parker, R. (1998) Critical Thinking. California: Mayfield
Publishing Company
Motahari, M. (2000) Islam and Education . Tehran: Sadra. (Persian)
 
Sarmad, Z., Bazargan, A. & Hejazi, E. (2008) Research Methods in
Behavioral Sciences, Tehran: Agah (Persian)
Shabani, H. (2008) Advanced teaching methods, Tehran: Samt (Persian)
Yarmohammadiyan, M.H. (2009) Principles of Curriculum development.
Tehran: Yadvaeeh Ketab (Persian)
Zarrinkub, A. (2002) the asisment of history Tehran: Amirkabir
(Persian).