مقایسه ی دبیرستان های دولتی و غیرانتفاعی ناحیه 3 شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم تربیتی دانشگاه پیام نور،تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

تحقیق حاضر، به‌منظور مقایسه‌ی دبیرستان‌های دولتی و غیرانتفاعی ناحیه 3 شیراز به لحاظ برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده در سال تحصیلی 2011-2010 انجام شده است. روش تحقیق توصیفی– پیمایشی می‌باشد. جامعه‌ی آماری شامل کلیه دبیران و مدیران مدارس متوسطه دولتی و غیرانتفاعی ناحیه 3 شیراز می‌باشد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای 273 نفر از جامعه‌ی موردنظر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه‌ی سازمان یادگیرنده می‌باشد که دربرگیرنده‌ی اصول پنج گانه پیتر سنج(آرمان مشترک، مدل‌های ذهنی، تسلط فردی ، یادگیری تیمی، تفکر سیستمی) است. جهت برآورد روایی از روایی صوری و محتوایی استفاده گردید. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت و مقدار آلفای کرونباخ 88/0 می‌باشد. از آمار توصیفی(فراوانی و درصد فراوانی) برای بیان توصیف داده‌ها وآمار استنباطی (آزمون t مستقل) برای بررسی تفاوت بین دبیرستان‌های دولتی و غیرانتفاعی استفاده گردید. از تجزیه و تحلیل دیدگاه دبیران و مدیران نتایج زیر به‌دست آمد: بین دبیرستان‌های دولتی و غیرانتفاعی ناحیه 3 شیراز از نظر ویژگی تفکر سیستمی تفاوت معنادار وجود دارد و در سایر مؤلفه‌ها(تسلط و قابلیت شخصی، الگوهای ذهنی، آرمان مشترک و یادگیری تیمی) تفاوت معناداری وجود ندارد. ویژگی آرمان مشترک در دبیرستان‌های دولتی بیشتر از دبیرستان‌های غیرانتفاعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Public and Private High Schools in District Three of Shiraz in terms of the Characteristics of Learning Organizations

نویسندگان [English]

  • M. Jamalzadeh 1
  • H. Rahgozar 2
  • I. Panahi 3
چکیده [English]

This research attempted to study the learning organization characteristics in public and private high schools in district 3 of Shiraz in the school year 2010-2011. This descriptive survey included all teachers and principals in public and private high schools in the respective district. Using stratified sampling method 273 respondents were selected. The Learning Organization Questionnaire covering 5 principles of Peter Senge (shared vision, mental models, personal mastery, team learning and systems thinking) was used to collect data. Both face and content validity of the questionnaire were evaluated. Its reliability estimated by Cronbach’s alpha was 0.88. Descriptive statistics (frequency and percentage) were used for describing the data and inferential statistics (t-test) were employed to study the differences between public and private high schools. Data analysis of the teachers and principals’ views indicated that there was a significant difference in systems thinking between public and private high schools. There was also no significant difference in terms of other disciplines (shared vision, mental models, personal mastery and team learning). The shared vision was higher in public high schools than that in private schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning organization
  • Public high schools
  • Private high schools
  • Mental models
  • Systems thinking
Alvani, M. (2004). Today Successful Organization "and Learning
Organization. Tehran: Governmental Management. Report 26.
Amir Ahmadi, T. (2009). Evaluation factors of the effects in educational
and culture organizations to turn learning organization. Quarterly
Journal of New Approaches in Educational Administration. Vol 1,3.
Armstrong, A. (2003). How Development The Learning Organization,
(A, Barbour. Trans.). Tehran. Iran.(in Persian press).
Baghi, Z. (2003). Evaluation &facilitating and preventing factors
&institutional culture for learning organization helping in Tehran
weaving major companies. Unpublished master’s thesis, Tehran
university, Iran. .(in Persian press).
Bakhshi , N. (2003). Designing a frame for assessment of learning
organization characteristics. Unpublished master’s thesis , Sanati
Sharif university. Tehran.
Handy, C. (1995). managing the learning organizations, (P. Irannejad,
Trans.) Management & development Quarterly. 2.
Conuuy Tarie ,Rowe Chuck. (2005). Learning Organization And Leader
Role.
Damir cheli, F. (2002). Evaluation &Martyr Beheshti university
condition according to learning organization .principles.(peter singe)
from beheshti university academicals staff view point. Unpublished
master’s thesis , Tehran university.
Dodgson, M. (1993). Organization Learning: A review Of Some
Literatures. Organization Studies . Vol14. No3.
Eslamieh, F; Sharifi, A. (2009). The study of Gamsar girls public high
school in learning organization characteristics. Islamic Azad
university. Firoozkooh. Iran.
Fiol, C. M ; Lyles, A. M. (1985). Organizational Learning. Academy
Of Management Review. Vol10. No4.
Irannejad, P. M. (2002). organizational learning a proven toward
learning organization. Management economy. no51.
Irannejad , P. M; Javidyar ,N. (2005). learning organization :New
viewpoints & Models. Management & Development Quarterly. no 27.
Karash, R. (2002). learning Organization. (A. Rastehmoghadam,
Trans. ). Tehran.
Karash , R. (2002). Case Studies Of The Learning Organization . (GH.
Aslani, Trans. )
Khadivi, A. (2008). The study of dimens of learning organization by high
schools principals effective. Abstracts,
Saharkhiz, H. (2002). Design engineering units reorganizing based on
processes facing off learning organization. Tarbiyat Modares. Tehran.
Roshan, M. (2007). Industrial management organization publications.
Shafaee, R. (2001). Obstacles in making learning organization in Iran.
Unpublished master’s thesis , Tarbiyat Modares. Tehran.
Mahmoodzadeh, M. (2005). Evaluation & rate &Country preparation
“Education and nurture organization “to turn “learning organization.
Unpublished master’s thesis , Tarbiyat Modares. Tehran.
Mirghasemi, S. R. (2006). assessment Mofid educational complex
function as a learning organization. Unpublished master’s thesis.
Allameh tabatabaee university. Iran.
Marquardt. M. Learning Organization. (M. Zally, Trans. ). Tehran.
Nyhan, B; Cressy, P. (2003). Confronting With Challenges Learning
Organization. (A. Bourbpur, Trans. ).
Senge, P. (2002). The Learning Organization :And Adapted From The
Fifth Discipline. Vol 21.
Senge , P. (2001). The Fifth Discipline: the art and practice of the
learning organization. (H. Hedayat , & M. Roshan, Trans.). Tehran:
Industrial Management Institute.
Smith, M. K. (2001). Peter Senge And The Learning Organization. The
Encyclopedia Of Informal Education.
Yarmohammad zadeh, P ; Rahimi, H; Seiyadat, A. (2006). The study to
use learning organization characteristics in based 5 disciplines for peter
senge the realization quality job life of university board faculty
members. Unpublished master’s thesis.
Isfahan.
Yarmohammadi, S ; Usbashi, A; Hemmatinejad, M. (2007). An
investigation into the realization dimension of learning organization in
physical education offices of zanjan province. Unpublished master’s
thesis. Tehran.