تجارب زیسته متخصصان علوم تربیتی از برنامه درسی تربیت شهروندی فعال برای دوره راهنمایی تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،گروه علوم تربیتی

2 کارشناس ارشد مدیریت درسی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف سنجش تجارب زیست شده متخصصان علوم تربیتی از برنامه درسی تربیت شهروند فعال برای دوره‌ی تحصیلی راهنمایی در کشور ایران انجام گرفته است. این پژوهش یک پژوهش کیفی از نوع تجربه زیست شده یا همان پدیدار شناختی بوده است. شرکت‌کنندگان در این پژوهش شامل متخصصان علوم تربیتی کشور بوده که مطالعاتی در حوزه‌ی تربیت شهروندی داشته‌اند. روش نمونه گیری با استفاده از تکنیک گلوله برفی انجام گرفته که در مصاحبه ای با 6 نفر متخصص آغاز شده و تا زمان اشباع اطلاعات ادامه پیدا کرد. جمع‌آوری اطلاعات، به‌وسیله‌ی مصاحبه‌ی نیمه ساختار یافته توسط دستگاه ضبط صدا انجام شده و داده‌ها با رویکرد توصیفی- تفسیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش، تدوین چهارچوب برنامه‌ی درسی شهروندی فعال با استفاده از مدل کلایزی می‌باشد که حداقل 4 عنصر اهداف، محتوا، روش تدریس و شیوه‌های ارزشیابی برنامه درسی تربیت شهروندی فعال برای دوره تحصیلی راهنمایی را پوشش می‌دهد. در عنصر اهداف، رئوس هدف‌های تربیت شهروندی فعال در سه حیطه‌ی شناختی، عاطفی و روان حرکتی مطرح شده است. همچنین در عنصر محتوا نیز تاکید صاحب‌نظران بر لحاظ کردن موضوعات و مصادیقی بوده که به کسب دانش، نگرش و توانش در حوزه‌ی شهروندی فعال منجر شود و در عنصر روش‌های تدریس نیز بر روش‌های فعال و مشارکتی تاکید شده است. در رابطه با عنصر ارزشیابی نیز بر تلفیقی از شیوه-های ارزشیابی کیفی و کمی، بر خود ارزشیابی و ارزشیابی مستمر به‌عنوان شیوه‌های ارزشیابی مطلوب برای تربیت شهروندی فعال تاکید شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Education Experts’ Lived Experience of Active Citizenship Curriculum in Iran’s Secondary Education

نویسندگان [English]

  • A. Gholtash 1
  • M. Salehi 1
  • A. Moradi 2
چکیده [English]

This study set itself the objective of evaluating the lived experience of education experts of the active citizenship curriculum in secondary education in Iran. This study is of a lived experience or phenomenological type. Snowball sampling method was used to select 6 education experts who studied citizenship in Iran. They participated in interviews which lead to data saturation. Data were collected by means of semi–structured interviews using a voice recorder. Data were analyzed employing descriptive-interpretive approach. One of the main contribution of this research is the development of an active citizenship curriculum drawing on Colaizzi’s model which covers four elements including goals, content, teaching method and evaluation method. As far as the goals are concerned, cognitive, affective-physical were suggested. Regarding the content, they emphasized considering issues and examples which lead to knowledge acquisition, attitudes and ability in active citizenship area. In the element content experts’ focus is to get business attitude and knowledge in three field goals. With respect to teaching method the emphasis was placed on active and participatory methods. Concerning the evaluation component, a combination of qualitative and quantitative, self assessment, and ongoing assessment methods were underscored as favorable methods for active citizenship education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • Citizenship Education
  • Active citizenship
  • Secondary education
Dee, T.S. (2004) .Are there civic Return to Education? International
Journal of Educational Research. Vol. 88, No 9-10.
Diba, T.(2003).Investigating Qualities of a Good Citizen for the Iranian
Society and Adaptation of School Text Books with these qualities.
Unpublished M.A Thesis. Tehran Islamic Azad university, science and
Research Branch.
Ghaedi, Y.(2006).Future Citizens Education. Review Quarterly Journal
of Educational Innovation .5 (17) , 183-209.
Gholtash, A. (2009). The Study of citizenship Education Approaches in
Elementary school curriculum of Iran and Design a model of
citizenship Education curriculum. Ph.D. thesis, unpublished, Islamic
Azad University, Khorasgan Branch.
Kerr, D. (2002). An International review of citizenship in the curriculum:
the IEA national case study and the INCA Archive.
Kerr, D. and Cleaver. E. (2004) citizenship education longitudinal study:
literature Review- citizenship education one year on what does it
mean? National Foundation for Education Research .Research Report
.RR 332.
Kiely, R (1998) . Globalization and the Third World. Rutledge: London
EC 4P, first published
Patrick, J. (2000). Achievement of knowledge by high school students in
core subjects of the social studies. Retrieved .March 2010 from
www.eric.ed.gov.
Ross, j (1996). Teaching Problem Solving. Toronto: the Ontario Institute
for studies in Education.
Sears, A, and Hebert, Y. (2005).Citizenship Education .Canadian
Education Association .In www.Cea-ace- CA/ median/ citizenship
education.
Yavari, Z.(2010). Setting goals for citizenship education curriculum in
secondary school. M.A Thesis, Unpublished, Islamic Azad University ,
Khorasgan Branch