بررسی رابطه بین مهارت ها و توانایی ها با نقش های مدیریتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی شیراز

2 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه پیام نور مرکز لامرد

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین سه متغیر مهارت ها، توانایی ها و نقش های مدیریتی بوده است. روش پژوهش، پیمایشی – همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 157 نفر از مدیران دوره متوسطه شهر شیراز بود که از نمونه گیری صرف نظر گردید و همه افراد از راه سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از سه دسته پرسشنامه استاندارد استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها، با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه مهارت‌ها، توانایی‌ها و نقش ها: 88/ ،90/ ، 86/ گزارش شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها نیز بر اساس نظر متخصصان بدست آمده است. داده های بدست آمده با استفاده از روش های آماری چون : آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به روش گام به گام، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون t برای گروههای مستقل مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که مهارت های انسانی، فنی و ارتباطی و توانایی های فکری – ذهنی و علمی سهم بیش‌تری در تبیین نقش های مدیریتی دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship of Skills and Abilities to Managerial Roles

نویسندگان [English]

  • B. Esmaeili 1
  • H. Hosseini 2
چکیده [English]

This study was carried out to examine the relationship among three variables of skills, abilities, and managerial roles. This survey-correlational study included all high school principals (N=157) of Shiraz. A use was made of three standard questionnaires of skills, abilities, and roles. Their reliability indexes as assessed by Cronbach’s Alpha were 0.88, 0.90, and 0.86 respectively. Content and face validity of the instruments were established by experts. Data were analyzed using Pearson correlation analysis, stepwise multiple regression, one-way ANOVA, and independent t-test. The results indicated that human, technical, and communicational skills and intellectual-mental and scientific abilities could better account for the managerial roles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • skills
  • Ability
  • Role
  • High School Principal
Ahmadi ,E.; Dost Mohammad Lo , H.(2009)."A Study of the Relationship
Between the Clnical, Human and Conceptual Skills with Effectiveness in High
school of One Area of Shiraz Education", Journal of New Approach in the
Educational Management of Marvdasht Islamic Azad University.Vol.2,No.3,
PP.119-136.
 Atafar , A ., Azarbayejani, k.(2001)."A Study on the Role of Meritorious in
Selecting Qualified Public and Private Managers", Journal of Management
Science.Vol.54,No.43,pp.84-112.
 Cameron, S.k. and Quinn, E.R. (1999)." Diagnosing and Changing
Organizational Culture :Based on the Competing Values Framework", New
York: by Mc Graw Hill.
 Dainty, P. and Anderson, M.(1996)." The Capable Executive: Effective
Performance in Senior Management" ,London: by Macmillan Business.
 Farahi , B.(2005)."Designing and Interpreting Managerial Improvement
Model" ,Journal of Management Science.Vol.68,No.57,pp.70-86.
 Farahi , B.(2002). "Introducing the Model of Needed Abilities Improvement
to the Managers", PH.D Thesis. Tehran University.
 Ghafarian, V. (2000)."Managerial Capabilities: How Can Manage an Office
Better", Tehran: Imo Publishing.
 Greenburg, J. and Baron,R. (1997)." Behavior in Organization
:Understanding and Managing the Human Side of Work", New York: by Mc
Graw Hill.
 Hasan Zadeh, R ,. Heshmati ,N.(2002)." A Survey on the Obstacles in Giving
Managerial Responsibilities to Women", Journal of Humanities and
SocialScience of Mazandaran University.Vol.2, No.5,pp.13-35.
 Horton, S. (1999). "Public Management in Britain", London: by Palgrave
Macmillan.
 Hoy, A.W. (2006). "Preconceiving School Leadership: Emergent View",
Journal of the Elementary School. Vol. 96, No.1, pp.9-28.
 Hunt , W.J. and Baruch , Y. (2003)." Developing Top Managers: the Impact
of Interpersonal Skills Training", Journal of Management Development. Vol.
22, No. 8,pp.729-752.
 Kojory, M. (2004)."A Contrastive Survey Between Managerial Skills,
Effectiveness in Managers with Related Degrees and the Other Managers in
Educational System, M.A. Thesis. Tehran University.
 Limerick , B. and Anderson , C. (2000)." Senior Women and Promotion in
Education Queensland" , Journal of Women in , Management. Vol 14 , No.2,
pp.37-43.
 Maleki Ranjbar, F. (1999)."The Survey of the Relation Between Managerial
Capabilities and Personalities", Journal of Management Science .Vol .45 ,No
.34 ,pp.78-93.
 Nikoyan, H.(2004)."A Study on Determining the Effect of Computer Use in
Applying Managerial Roles in Iran National Copper Industry Co", M.A .Thesis.
Kerman: Islamic Azad University.
 Pearson, C. A.L and Chattered, S. R. (2003). Managerial Work Roles in
Education Asia,Journal of Management Development . Vol 22, No. 8,pp.694-
707.
 Peterson , O.T. and VanFleet, D.D. (2004)." The on Going Legacy of
R.L.Katz: an Update Typology of Management Skills", Journal of Management
Decision,Vol.42, No.10, PP.1297-1308.
 Robbins, S. & Coulter, M .(2001)." Organizational Behavior ",5th ed.New
york: by Mc Graw_Hill.
 Schermerhorn, J .(2002)."Management",7th ed .New York: by Mc Graw Hill.
 Taghi Zadeh, H ,. Tary, Gh,. Parastari , H.(2009)."To Determine the
Precedence of Pioneer Organization Principles in Ministry of Education
Through Hierarchy Analysis process", Journal of Teaching and Learning
Studies of Shiraz University.Vol.1,No.1,pp.1-25.
 Vilkinas, T. and Cartan , G. (1997)."How Different are the Roles Displayed
by Female and Male Managers" ,Journal of Women in Management.Vol.12,No.
4 pp.129-135.