توسعه کیفی دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر سطح آگاهی اعضای هیئت علمی در مورد شاخص های برنامه ریزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی راهکارهای توسعه کیفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد با تأکید بر سطح آگاهی اعضای هیئت علمی در مورد مؤلفه های اساسی برنامه‌ریزی و ارائه پیشنهادهایی بمنظور توسعه کیفی دانشگاه اجرا شده ‌است. در این راستا، سطح آگاهی نسبت به عناصر مطرح در برنامه‌ریزی درسی شامل نیاز سنجی، شیوه های انتخاب اهداف آموزشی، شیوه های انتخاب محتوا، شیوه های سازمان‌دهی محتوا، شیوه های ارائه محتوا، شیوه های تنظیم زمان، بهره‌گیری از فناوری در تدریس و شیوه های ارزشیابی مورد بررسی قرار گرفت؛ تا نقاط قوت و ضعف مشاهده شده، جهت استفاده اعضای هیئت علمی در تدوین برنامه درسی مورد استفاده قرار گیرد. این پژوهش از نوع زمینه‌ای است و جامعه آماری آن را اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد تشکیل می‌دهد که تعداد آنها 39 نفر است. در این پژوهش به روش سرشماری، کل جامعه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش نامه محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت بوده است که روایی آن بر اساس نظرخواهی از متخصصان محرز گردید و پایایی آن برابر 0.92 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم ‌افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی (جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی، نمودار درصد فراوانی، میانگین، میانه، مد و چولگی) و آمار استنباطی (آزمون خی دو) صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان دادند که سطح آگاهی اعضای هیئت علمی از مؤلفه های نیازسنجی، انتخاب محتوا، شیوه ارائه محتوا، شیوه های تنظیم زمان و شیوه های ارزشیابی در سطح «زیاد» و در مؤلفه های انتخاب اهداف، شیوه های سازمان‌دهی محتوا و بهره‌گیری از فناوری آموزشی در سطح «متوسط» می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Qualitative Development of Lamerd Islamic Azad University with an Emphasis on the Amount of Faculty Members’ Awareness of Curriculum Development Criteria

نویسنده [English]

  • S.A Hashemi
چکیده [English]

The study was conducted to work out solutions for qualitative development of Islamic Azad university of Lamerd branch with an emphasis on the amount of faculty members’ awareness of curriculum development criteria and to offer suggestions for qualitative development in university. To achieve this aim, the awareness degree of factors used in curriculum like needs analysis, methods of choosing pedagogical objectives and content selection, organization, presentation and time adjustment as well as using of technology in teaching and evaluation procedures were investigated to take advantage of both its merits and demerits in curriculum development for faculty members. The study was a field study .The participants were all 39 faculty members of Azad University. Data was collected through a researcher-made questionnaire whose validity was established seeking the experts’ inspection. The data were analyzed using SPSS software in two levels: Descriptive Statistics (frequency, percent, bar chart, mean, median, mode, and skewness) and Inferential Statistics (Chi-Square test). The results showed that faculty members’ degree of awareness of needs analysis, content selection and presentation, time adjustment methods, and evaluation procedures was “much”, and as regards objectives selection, content organization methods, and using technology in teaching it was “average”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality development
  • Islamic Azad University
  • Amount of awareness
  • faculty members
  • Curriculum development
Aghdasi.M.(2002).The survey of contribution procedures of faculty members
in educational sciences college of Tehran public universities in educational
planning and curriculum development , M.A thesis, Tehran: Tabatabaie Allame
university, psychology and educational science college.
 Delavar. A. (2002). Research methods in psychology and educational science,
Virayesh publication.
 Fazeli. E.(2005). The survey of curriculum of psychology and the amount of
its objective fulfillment from the view points of teachers and the student of
higher education,Tehran: The institute for research in higher education planning.
 Ghaheri.R.(2005).The survey of international communication of higher
education in its curriculum from the view point of faculty members of Tehran 
public universities and curriculum development experts, M.A thesis , shahid
Beheshti universities.
 Hein. P, Maddox. N. (2009). Student Perceptions of The Faculty Course
Evaluation Process: An Exploratory Study of Gender and Class Differences,
Research in higher education journal.
 Kenan . R, Newbell . D. (2007). A guidance to the improvement of teaching
in universities and higher education centers,Translated by Ahmad Reza Nasr and
colleague , Esfahan University, 2th edition.
 Kirkgoz. Y.(2009). Challenge of Developing And Maintaining Curriculum
Innovation At Higher Education.
 Maleki. H. (2005). Curriculum development: practical Guidance. Mashhad:
Payeme Andishe publication,7th edition.
 Mirza baygi. M. (2001). Curriculum development and lesson plan in official
education and training human resources, Yastaroun Publication.
 Muzzling.A.(2000). Faculty perceptions of influence on curriculum in higher
Education, Submitted in Partial full filament of requirement for the Degree of
Doctor of philosophy. University of South Carolina.
 Muijs. D, Reynolds. D. (2002). Effective teaching-evidence and practice,
Paul Chapman Publishing (P.C.P.),.88.
 Momenimahmoie.H. (2004). The survey of the role of effective factors on
contribution of faculity members in Shahid Beheshti and the universities of
medical sciences in curriculum development, M.A thesis, Tehran: shahid
Beheshti university, educational science faculty.
 Naderi. E, Sayfe naraghi. M.(2008). Research methods and its evaluation with
emphasis on education science ,Tehran: Ararsbaran Publication , 2th edition.
 Silver. J. g, William. M .A & Artor.J. L. (2001). Curriculum development for
better teaching and learning, Translated by Golamreza Khoynejad, Mshhand:
Astan Ghods publication, 6th edition.
 Shariat madari. A. (2007).Some fundamental Discussion topic in curriculum
development, Tehran: Samt Publication.
 Shariat madari. A. (2000). Society and education ,Tehran: Amirkabir
Publication.
 Shabani. H. (2003). Advanced Teaching method: the education of techniques
and thinking methods, Tehran: Samt Publication.
 Samie.S.(1986).The survey of awareness of higher education teachers and
nersing faculties in Tehran about teaching and curriculum development , M.A
Thesis, Tehran: Medical sciences university.
 Sayedi.M, Shahidi.M & Foroutan.M.(2008).The survey of higher education
globalization effective on universities educational Quality from the point of view
of teachers in Islamic Azad universities administration, vol 1,No1,85. 
 Tahghipour zahir.A.(1997).Instruction planning and curriculum development
.Agah publication.
 Wolf. P. (2007). A model for facilitating curriculum development in higher
education: a faculty – driven, data-informed, and educational developersupported
approach .In www.interscience.wiley .com.
 Zaynodinimaymand. Z. (2010). The survey of awareness of faculty members
of Islamic Azad university Kerman branch of important criteries of curriculum
and presenting patterns of curriculum development, PhD dissertation ,Tehran,
Islamic azad university research and science branch.