تناسب نیازهای بخش صنعت با آموزش های فنی و حرفه ای هنرستان های دخترانه و پسرانه (مطالعه موردی شهرستان فلاورجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی واحد خوراسگان(اصفهان)،دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

این پژوهش به بررسی تناسب بین نیازهای بخش صنعت شهرستان فلاورجان با آموزش های فنی و حرفه ای هنرستان های دخترانه و پسرانه شهرستان سال 1389-1388 پرداخته است. روش پژوهش توصیفی بود که در دو بخش نیازسنجی و تحلیل اسناد انجام گرفت و در بخش نیازسنجی از روش دلفای استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کارفرمایان بخش صنعت شهرستان فلاورجان که مشتمل بر 218 نفر بودند و تعداد 52 نفر آن ها به شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. شیوه های جمع آوری داده ها در این پژوهش، اسناد و مدارک بالا دستی شامل : سند توسعه بخشی آموزش های فنی و حرفه ای، سالنامه آماری سال 1387 استان اصفهان، اسناد و مدارک موجود در معاونت برنامه ریزی استانداری اصفهان، اداره آموزش و پرورش و خانه صنعت و معدن شهرستان فلاورجان، هم چنین، منابع موجود در کتابخانه بود. بمنظور تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از روش تحلیل اسناد و در سطح آمار توصیفی از فراوانی و درصد استفاده شد. یافته ها بیانگر آن بودند که بین نیازهای شهرستان در بخش صنعت با آموزش های فنی و حرفه ای موجود هنرستان های دخترانه و پسرانه در رشته های جوشکاری، برق صنعتی، الکتروتکنیک، نقشه کشی صنعتی، مکانیک خودرو، طراحی بسته بندی، ماشین ابزار، آبکاری فلزات، ساختمان، حسابداری، گرافیک کامپیوتری و امور اداری تناسب نسبی وجود داشت. هم چنین، نتایج پژوهش نشان دادند که بین نیازهای صنعت شهرستان با آموزش های فنی و حرفه ای زمینه صنعت موجود در هنرستان های دخترانه و پسرانه در رشته های تاسیسات حرارتی – برودتی، برق ساختمان، نقشه کشی ساختمان، معماری داخلی، تعمیر موتور و برق خودرو در زمینه مورد بررسی تناسب وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Fitness between Industrial Needs of Falavarjan City and Technical and Professional Training of Art School for Girls and Boys

نویسندگان [English]

  • N Keshti Aray 1
  • A Yosefi 2
  • S Mosavi 3
چکیده [English]

The present study investigated the fitness between industrial needs of Falavarjan city and technical and professional training of art school for girls and boys. In this research a descriptive analysis was conducted in two sections of documents analysis and needs assessment (employing Delphi technique). A sample of 52 employers was selected through stratified random selection method from a population of 218 employers. Data collection involved the instruction progression documents such as documents which were used for developing the part of technical and professional training, the statistical annals of Isfahan province, the existing document in the planning assistance of Isfahan’s Deputy Governor, in the department of education, industry and mining department and also the resources which were available in the library of Falavarjan city. For data analysis document analysis was conducted and frequency and percentage at the level of descriptive statistics were used. The findings indicated that there was a relative correlation between the needs of city in industrial section with technical and professional training of girls and boys schools in the field of welding, industrial electricity, electrotechnique, industrial drawing, car mechanics, package design, machine tools, metal plating, construction, accounting, computer graphics and the appropriateness of administrative affairs. In addition, the results showed that there was not any relationship among industrial electricity, electrotechnique, industrial drawing, car mechanics, package design, machine tools, metal plating, construction, accounting, computer graphics and the appropriateness of administrative affairs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Needs
  • Needs Assessment
  • Technical and Professional Training
  • Kardanesh
  • Industry
 Abdelkarim A.(2003). tecnnical and vocational education and training in the
Philippines. International Journal of Manpower, 18: 675-701.
 Emadzadeh M.2003. Economics of Education. Esfahan: Jahad Daneshgahi
puplisher.496p.
Fathi Vajargah.(2007). Curriculum Planing. Tehran: Iranzamin
puplisher.232p.
Hoachlander g.(2005). Does vocational education have a role to play in high
school reform? Education week, 2: 38- 48.
Khania p, Kianersi N ,Karimi S .(2004). Touring in Falavarjan a View to
Natural and Cultural Attactions. Esfahan:Ghazal puplisherS. 184p.
Khalaghi A A.(2002). Review of Technical and Vocational Education in
Iran Over Some of Australia`s Technical and Vocational Education.Journal of
Research .18: 2-3.
Lumby J.(2005).Restructuring vocational education in hong kong.
Internationalnal Journal of Education Management. 14:16-23.
 Mirahmadi S Z.(2008).Study the Ofrate Absorption of the Alumni and the
Rate of Suitability of Vocational Training with Regional climatic condition in
Farsan Tounship.A Thesis Submitted in Partial fulfillment of the Requirements 
for the Degree M.Sc.Factuly of Educational Sciences and Psychology.Islamic
Azad University Khorasgan Branch.
 Mopinga DM ،Barnett MF، Redman DH. (2005). Examining the purpose of
technical education in Zimbabwe,
 s high school.Internatoinal at ional Education
Journal، 6: 75- 83.
 Sadri A.(2005).Tecnical and Vocational Education in 1400.
Tehran:Education puplisher.42p.
 Salehi K Zeinabadi H Parand K. (2009). A Study on the Implementation of
the Systematic for Quality Evaluation Girl`s (TVS): Acase of Evaluating Girls
TVS in Tehran. Journal of Educational Innovation 29:152-203.
 Shariatzadeh M.(2003). A Survey of the Academic and OccupationaL
Statuses of Iranian High School Graduates Majoring in Agriculture.Journal of
Education 76:7-32.
 Small J. (2004). A model for conducting a quantitative and qulitive
longitudinal follow –up study of selected community college professional
technical program participants ED. d, university of Idaho. Available from : http:
//www. proqest.umi.com /pqd web? did=8284808021&sid=2&fmt=2
 TontopasW. (2002). Vocational and education and developing contries.
Journal of Social Status، 12: 18-14.
 Winng A.(2005). vocational education in Australia. The journal of Education
Frain: 35: 85-100.
 Woods D.(2008). the impact of vocational education and training on
transition to work for young people in Australia the Journal Education
+Training, 50: 465- 483.