نقش واسطه ای الگوی چهاربخشی هدف های پیشرفت و راهبردهای شناختی در رابطه بین نظریه های ضمنی هوش و پیشرفت تحصیلی (یک مدل علی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد بخش روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش واسطه ای الگوی چهاربخشی هدف های پیشرفت و راهبردهای شناختی در رابطه بین نظریه های ضمنی هوش و پیشرفت تحصیلی در قالب یک مدل علی می باشد. بدین منظور، یک گروه 261 نفری (195 نفر دختر و 66 نفر پسر ) از دانشجویان روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مقیاس نظریه های ضمنی هوش (Abd-El-Fattah,2010)، مقیاس جهت گیری هدف (Elliot,2001 McGregor&) و مقیاس راهبردهای انگیزشی و یادگیری( Pintrich,1988) اجرا گردید. نتایج نشان دادند که نظریه ذاتی از راه هدف های عملکردی (گرایش و اجتناب) با راهبردهای سطحی رابطه ای مثبت و معنی دار دارد و با پیشرفت رابطه ای منفی و معنی دار دارد و نظریه افزایشی از راه هدف تسلطی اجتناب با راهبرد تنظیم تلاش و از راه هدف تسلطی گرایش روی راهبرد عمیق و از آن راه با پیشرفت رابطه مثبت دارد. شاخص های مدل نشان دادند که مدل مفهومی پیشنهادی از برازندگی لازم برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of 2*2 Model of Developmental Goals and Cognitive Strategies relating to Implicit Theories of Intelligence and Educational Development: A Causal Model

نویسندگان [English]

  • M Barzegar 1
  • A Delavar 2
  • H Ahadi 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the mediating role of 2*2 Model of developmental goals and cognitive strategies in relation to the implicit theories of intelligence and educational development within the framework of a casual model. To this end, 261 participants consisting of 195 girl and 66 boys were chosen from the students of psychology of Marvdasht Islamic Azad University based on simple random sampling. They were administered Implicit Theories of Intelligence Scale (IT IS), the Achievement Goal Scale , and Motivated strategies for effective self-learning questionnaire (MSLQ) . The results showed that there was a positive and significant relationship between entity theory through performance goals (tendency and avoidance) with surface strategies, and it had negatively significant relationship with development. Furthermore, there was a positive relationship between incremental theories by mastery-avoidance goals with strategy of effort regulation through mastery goals of tendency. Model indexes indicated that the proposed cognitive model was efficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Implicit theories of intelligence
  • 2*2 model of developmental goals
  • cognitive strategies
  • Educational development
Abd-El-Fattah, S. M.,Yates,greg (2010). Implicit Theory of
Intelligence Scale: Testing for factorial invariance and mean structure.
Social Psychology of Education, 9.
Ames, C. & Archer, J. (1988). Achievement goal in classroom:
Student' learning strategies and motivation processes. Journal of
Educational Psychology. . 80(3), 160-167.
Andermen, E.M. & C. Midgley, C. (1997), Changes in achievement
goal orientations and perceived classroom goal structures across the
transition to middle level schools. Contemporary Educational
Psychology, 22, 269–298.
 Braten, I. & Olaussen, B.S. (1998) The relationship between
motivational beliefs and learning strategy use among Norwegian college
students. Contemporary educational Psychology. 23,183-192.
 Braten, I., & Stromso, H. (2003). Epistemological belief and implicit
theories of intelligence as predictos of achievement goals. Contemporary
Educational Psychology. 29,371-388.
Church, M.A, Elliot, A.J & Gable, S, L, (2001). Perception of
classroom environment, achievement goals, and achievement outcomes.
Journal of Educational Psychology. 93(1), 43-54.
Dupeyrat, C., & Marian, C. (2005). Implicit theories of intelligence,
goal orientation, cognitive engagement and achievement : A test of
Dweck's model with returning to school adults. Contemporary
Educational psychology.30,43-59.
Dweck, C. S. (2000). Self-theories: Their role in motivation,
Personality and Development. Philadelphia: Psychology Press.
Elliot, A. J., & McGregor, H. A. (2001). A 2 X 2 Achievement Goal
Framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 501-519.
Elliot A. J, & Fonseca, D. & Moller,A.C. (2006) .A social-cgnitive
model of achievement motivation and the 2*2 achievement goals
framework. Journal of Personality and social Psychology, 99, 4,666-679. 
Elliot, A.& Church, M.A. (1997). A hierarchical model of approach
and avoidance motivation. Journal of Personality and Social Psychology.
72(1), 218-232.
Elliot,A. & McGregor, H.A. (2001). A 2×2 achievement goal
framework. Journal of Personality and Psychology. 80(3), 501-519.-
Harachkiewicz, J.M., Barron, K.E., Elliot, A.J., Carter, S.M. & Letho,
A.T. (1997). Maintaining interest and making the grade. Journal of
Personality and Social Psychology. 73(6), 1284-1295.
Midgley, c., Kaplan, A. & Middleton, M. Maehr, M. L. Urdan, T.
Anderman, L. H. Anderman, E. and Roeser, R.(1998).The development
and validation of scales assessing students achievement goal orientations.
Contemporary Educational Psychology, 23, 113-131.
Middleton, M.J., & Midgley, C. (1997). Avoiding the demonstration
of lack ability: An underexplored aspect of goal theory. Journal of
Educational Psychology. 89(4), 710-718.
Nicholls, J. G. (1984). Conceptions of ability and achievement
motivation. In Research on Motivation in Education: Student Motivation
(Vol. 1, pp.39-73): Academic Press.
Pintrich, P. (1999). The role of motivation in promoting and sustaiing
self regulated learning. International Journal of educational research.
31,450-470.
Pintrich, P.R. (2000). Multiple goal, multiple pathway: the role of goal
orientation in learning and achievement. Journal of educational
psychology. 92,544-555.
Vermetten, Y.J., Lodewijks, H.G & Vermunt, J.D. (2001). The role of
personality traits and goal orientation in strategy use. Contemporary
Educational Psychology. 26,149-170. (http// www. Sciencedirect.com).