فرهنگ سازمانی و نقش آن در شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه کارشناسان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

چکیده

در این پژوهش فرهنگ سازمانی و نقش آن در شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی به عنوان هدف بررسی شده است. این پژوهش از نوع توصیفی است و از روش زمینه یابی استفاده شده است. ابزار پژوهش پرسش نامه فرهنگ سازمانی استیفن رابینز با پایایی 85/0 و پرسش نامه محقق ساخته رفتار شهروندی سازمانی با پایایی 72/0 می باشد. تعداد نمونه 216 نفر از کارشناسان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش می باشند که به روش طبقه ای نسبتی انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی همچون همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های بدست آمده از معادله های ساختاری نشان می دهند که فرهنگ سازمانی بیش ترین تاثیر را بر شکل گیری وفاداری سازمانی دارد. افزون بر این، فرهنگ سازمانی بر شکل گیری نوع دوستی، وجدان کاری، مشارکت سازمان، نزاکت و اطاعت سازمانی تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Culture and Its Role in the Formation of Organizational Citizenship Behavior from the Perspectives of the Experts working for the Ministry of Education

نویسندگان [English]

  • M Askariyan 1
  • F Taheri Atar 2
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the role of organizational culture in the formation of organizational citizenship behavior. This descriptive study utilized survey method to collect data. The research instruments used were the Stephen Robins’ organizational culture questionnaire (reliability= 0.85) and a researcher-designed questionnaire of organizational citizenship behavior (reliability= 0.72). The sample consisted of 216 randomly-selected experts working for the Ministry of Education. Data analysis involved descriptive and deductive statistics including Pearson’s correlation coefficient and Structural Equation Modeling (SEM). The results of SEM indicated that organizational culture exerts the highest effect on the formation of organizational loyalty. In addition, organizational culture positively affects the formation of humanism, commitment, organizational participation, and organizational politeness and obedience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Organizational citizenship behavior
  • education
Abduli, R. (2004) Organizational culture. Journal of Message management.
Fourth year. (Persian)
Abdolrahmani, R. (2008) Overture on informal organizational culture.
Journal of Danesh entezami. No.3 (Persian)
Alizadeh, M. Shahrani, A. (2008) Explain the role of organizational culture
in organizational citizenship behavior, study EPC companies. . First conference
of organizational citizenship behavior. Tehran University. (Persian)
Arab salmani, H. (2002) Investigating relation between organizational
culture and Islamic values in scientific institutes of NAJA, the MS Thesis of
Dafous. (Persian)
Askarian, M. (2007) Organization and Education management. Tehran.
Amir Kabir.
Alvani, M. (2007). Public management, Tehran: Ney. (Persian)
Barati ahmadabadi, H. Arizi, H. Noori, A. (2009) Relation of Organizational
culture and climate Job performance. Journal of application psychology. No 13.
(Persian)
Cohen, A and Vigoda, E, (2000). A study examined the relationship between
organizational citizenship behavior and general citizenship behavior in the
wider society, administration & society Beverly Hills, Vol. 32, pp 29 – 59.
Danaee fard, H. Ebrahimi, A. (2008) Organizational citizenship behavior in
Public organizations: reflection on basic and theorical approaches. First
conference of Organizational citizenship behavior. Tehran University. (Persian)
Fattahi, M. (2006) Investigating effects of Spirituality in work environment
on organizational citizenship behavior and its effect on customer loyalty and
quality of Service in Social Security organization. MS Thesis (Persian)
Gholipoure, A. (2003). Sociology of organizations, Sociological approach to
organization and management, Tehran. Samt (Persian)
Hooman, H. (2009) Structural equations model by using lisrel. Tehran .Samt
(Persian)
34 فرهنگ سازمانی و نقش آن در شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه...
Katz, D., & Kahn, R.L (1978). The Social Psychology of Organization,
Wiley, New York.
Ke, w, Wei, K (2008).organizational culture and leadership in ERP
implementation, Decision support system, 45, pp208.218.
Macintosh, Eric & Doherty Alison (2010). The influence of organizational
culture on job satisfaction to leave, Sport management review, Vol. 13. pp 106 -
117.
Moghimi, M.(2006) Surrey of the relationship of organizational citizenship
behavior and entrepreneurship culture in governmental organization
Organizational Culture Management ,Volume: 4, Issue: 3. (Persian)
Paine, J. B. and D. W. Organ (2002). The cultural matrix of organizational
citizenship behavior: some preliminary conceptual and empirical observations,
Human resource management review 10 , pp 45 – 59.
Podsokoff. P. M. Mac Kenzi. S. B Paine. J. B. and Bachrach. D. G. (2000).
Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theorical and
empirical literature and suggestions for future research. Journal of management.
26. No. 3. pp 513 – 563.
Robbins, Stephen P. (2005), Essential of Organizational Behavior, eighth
edition, Prentice. Hall.
Robbins, Stephen P. Judge, Timothy A. (2007), Organizational behavior,
Twelfth Edition, prentice. Hall.
Sohrabi zade, S. Bastani, P. Ravangard, R. (2008) Investigation of the
effective factors on organizational citizenship behavior on experts of Shiraz
university of medical science. Journal of hospital. No.209 (Persian)
Tabarsa, G. Mirzade, L. (2009) Explain position of organizational culture in
upgrading of organizational citizenship behavior, nature, content and functions.
Journal of Rahborde yas. No. 23. (Persian)
Tzu-hui, C.(2009) An Experimental Study of the succession commitment,
personality, and organizational citizenship behavior, MS thesis. National
university of education library, Taiwan.
Zarei Matin, H. (2008) Methods of variation organizational culture. Journal
of management science, No. 46. (Persian)