دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. طراحی الگوی برون سپاری در وزارت آموزش وپرورش (رهیافتی نو در آموزش و پرورش استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

10.30495/jedu.2021.25287.5030

پرستو گودرزی؛ ناصر جواهری زاده؛ حسین مهرداد