دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی مؤلفه های آموزش شهروندی ، آموزش سلامت وآموزش محیط زیست در کتابهای درسی دوره ابتدایی و ارائه یک مدل مفهومی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1397

فرزاد محمدجانی


2. تدوین مولفه‌های برنامه درسی سواد تغذیه‌ای از منظر کارشناسان و متخصصان در دوره دوم متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

کبری خواجه پور؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشینچی


3. آسیب شناسی فرهنگ دانشگاهی در ایران با تحلیل محتوای مطالعات انجام شده داخل کشور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1397

یوسف نامور؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ محمد امین قانعی راد؛ محبوبه عارفی


4. رابطه استرس شغلی و بهزیستی روان شناختی با اهمال کاری شغلی معلمان متوسطه اول شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

آرزو نانوایی خوراسگانی؛ بدری شاه طالبی


5. ارایه وسنجش مدل معماری منابع انسانی در گمرک ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

سید سعید میرپور؛ مژگان امیریان زاده؛ رضا زارعی


6. تحلیلی بر عوامل سوق دهنده دانشگاه ها بر مسئولیت پذیری اجتماعی: رهیافتی جهت نیل به رسالت دانشگاه های نسل چهارم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

محبوبه شکرالهی؛ رسول داودی؛ نقی کمالی