نویسنده = پریوش جعفری
تعداد مقالات: 3
1. مدل رهبری اثر بخش دانشگاه جامع علمی-کاربردی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 290-311

عبدالحمید دلشاد؛ نادر قلی قورچیان؛ پریوش جعفری


2. شناسایی عوامل توسعه‌دهنده فرهنگ کارامدی جمعی معلمان شهر تهران از دیدگاه خبرگان

دوره 10، شماره 37، بهار 1398، صفحه 335-358

محمود صفری؛ نادر سلیمانی؛ پریوش جعفری


3. رابطه بین خودکارآمدی و تعهد سازمانی با کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی در منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 21-44

نیما شهیدی؛ پریوش جعفری؛ نادرقلی قورچیان؛ جواد بهبودیان