نویسنده = مرضیه کوچکی نژاد ارم ساداتی
تعداد مقالات: 1
1. الگویابی ساختاری هوش معنوی بر فرسودگی شغلی معلمان با نقش میانجی تعهد سازمانی

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 25-40

سیده خدیجه معافی مدنی؛ مرضیه کوچکی نژاد ارم ساداتی