نویسنده = نرگس السادات مرتضوی
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل رابطه بین فرسودگی شغلی و هوش هیجانی

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 277-290

نرگس السادات مرتضوی؛ نعمت اله یارالهی